Изберете страница

Гражданската колегия на ВКС, която следваше да определи дали и при какви условия е допустима юридическа промяна на пола на лица, които твърдят че са транссескуални, поиска на 19.03.2021 от Конституционния съд тълкуване на осем разпоредби от основния ни закон, в т.ч. и на понятието “пол”. Решението ще определи* не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, образованието, брака, семейството и спорта.

С оглед делото, което предстои да бъде образувано от страна на Конституционния съд е по-важно от всякога да съберем широка обществена подкрепа на искането ни съдиите да отстояват върховенството на българската Конституция, така че всичко онова, което ѝ противоречи да не действа на територията на страната ни. Подкрепете и споделете с други петицията по-долу, за да защитим нашето бъдеще и бъдещето на децата ни!

 

УВАЖАЕМИ СЪДИИ,

Обръщаме се към Вас във връзка с тълкувателното решение, което предстои да вземете по т.д. №2/2020 по въпроса: допустима ли е и при какви предпоставки съдът да допусне промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален. Решението Ви ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, на брака и семейството, на образованието и спорта.

Улесняването на юридическата промяна на пола и приемане на пол и полова идентичност, различни от биологичните, което е обявено за противоконституционно в решение №13 от 27.07.2018г. (вижте по-долу цитати от решението), допринася значително за разрастване на траснссексуалността. Най-потърпевши от това са децата и жените. Виждаме примери за това в различни страни. В Англия например броят на децата, решили да променят пола си и подложили се на хормонална терапия е нараснал с 4500 процента за по-малко от 10 години.[1] Същевременно изследванията показват[2], че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят по-време или след юношеството.  С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите[3] на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

Когато на биологични мъже им бъде дадено правото да променят юридически пола си, те ще могат да се състезават[4] и да печелят срещу жени в редица спортове у нас, както вече се случва в други страни. В САЩ, в щата Кънектикът[5],  двама младежи държат 15 титли от щатски шампионати за девойки, принадлежали досега на момичета. Младежи и мъже ще могат да използват обществените тоалетни, бани[6] и съблекални[7] за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително.

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас, зачитайки правата на личността, да съобразите  решението си с Конституцията на България и постановеното в решение №13 от 27.07.2018г.[8], по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

С уважение,

 

Защитете бъдещето на децата и страната ни!

УВАЖАЕМИ СЪДИИ,

Обръщаме се към Вас във връзка с тълкувателното решение, което предстои да вземете по т.д. №2/2020 по въпроса: допустима ли е и при какви предпоставки съдът да допусне промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален. Решението Ви ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, на брака и семейството, на образованието и спорта.

Улесняването на юридическата промяна на пола и приемане на пол и полова идентичност, различни от биологичните, което е обявено за противоконституционно в решение №13 от 27.07.2018г. (вижте по-долу цитати от решението), допринася значително за разрастване на траснссексуалността. Най-потърпевши от това са децата и жените. Виждаме примери за това в различни страни. В Англия например броят на децата, решили да променят пола си и подложили се на хормонална терапия е нараснал с 4500 процента за по-малко от 10 години. Същевременно изследванията показват, че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят по-време или след юношеството. С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

Когато на биологични мъже им бъде дадено правото да променят юридически пола си, те ще могат да се състезават и да печелят срещу жени в редица спортове у нас, както вече се случва в други страни. В САЩ, в щата Кънектикът, двама младежи държат 15 титли от щатски шампионати за девойки, принадлежали досега на момичета. Младежи и мъже ще могат да използват обществените тоалетни, бани и съблекални за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително.

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас, зачитайки правата на личността, да съобразите решението си с Конституцията на България и постановеното в решение №13 от 27.07.2018г.[8], по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

С уважение,

  • В решение №13 от 27.07.2018г. Конституционния съд посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

...Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. ...

В Конвенцията чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

%%вашият подпис%%

2,478 подписи = 41% на целта
0
6,000

 

 

В решение №13 от 27.07.2018г. Конституционния съд посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател  като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

…Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. …В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

[1] https://www.thetimes.co.uk/article/inquiry-into-surge-in-gender-treatment-ordered-by-penny-mordaunt-b2ftz9hfn

[2] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/6315437

[3] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/1105294

[4] https://www.sva.bg/104510741088108610871072/8486058

[5] https://www.youtube.com/watch?v=JxZe2zYAjXk

[6] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/16

[7] https://www.sva.bg/104510741088108610871072/6841796

[8] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

* Колегията поставя пред конституционните съдии и въпроса за върховенството на Конституцията и до каква степен международните договори, влезли в сила за България, са част от вътрешното ѝ право и имат предимство пред нормите от вътрешното законодателство, които им противоречат. Въпросът е важен предвид практиката на Съда по Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), чиито съдии през последните години тълкуват „правото“ на избор на пол, като част от правото на личен живот (чл. 8). По този начин Съдът прави опит да заобиколи националните конституции на страните-членки на Съвета на Европа. Есента изпратихме петицията по-горе до Гражданската колегия на ВКС и малко по-късно до представителите на институциите, които съдът бе поканил да участват със становище.

Помогни да изпратим петицията, с още по-голяма подкрепа, до съдиите от Конституционния съд, след като образуват делото!

ПОДКРЕПИЛИ ПЕТИЦИЯТА ОРГАНИЗАЦИИ:

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. ИНСТИТУТ ЗА ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО, АДВ. ЛЪЧЕЗАР ПОПОВ

3. СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

4. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

5. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, НЕЛИ ТОНЧЕВА

6. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА, АДВ. В. КОСТОВ, АДВ. В. ШЕЙТАНОВ

7. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

8. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН, МАРИНА ДИМИТРОВА

9. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

10. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

11. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, ДИМИТЪР СПИЛКОВ

12. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

13. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

14. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

15. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

16. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

17. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

18. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

19. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, КАЛОЯН КУРДОМАНОВ

20. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

21. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

22. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

23. БАЛКАНСКО АТОНСКО СДРУЖЕНИЕ, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ

24. ФОНДАЦИЯ САРРА, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

25. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

26. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

27. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

28. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СПАСЕТЕ ДЕЦАТА

29. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

30. СДРУЖЕНИЕ ЕДИНЕНИЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА, ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

31. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.