Изберете страница

Съвсем скоро, на 8 октомври, ще заседава гражданската колегия на Върховният касационен съд с цел да определи допустимо ли е и при какви условия да бъде допусната юридическата промяна на пола на молител, който твърди, че е транссексуален. Решението ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, образованието, брака, семейството и спорта. Подкрепете петицията по-долу, за да защитим нашето бъдеще и бъдещето на децата ни. Нека поискаме гражданската колегия да съобрази решението си с Конституцията на България.  

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВКС,

 

Обръщам се към Вас във връзка с тълкувателното решение, което предстои да вземете по въпроса: допустима ли е и при какви предпоставки съдът да допусне промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален. Решението Ви ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, на брака и семейството, на образованието и спорта.

Улесняването на юридическата промяна на пола и приемане на пол и полова идентичност, различни от биологичните (каквото Конституционния съд обяви за противоконституционно в решение №13 от 27.07.2018г.) допринася значително за разрастване на траснссексуалността. Най-потърпевши от това са децата и жените. Виждаме примери за това в различни страни. В Англия например броят на децата, решили да променят пола си и подложили се на хормонална терапия е нараснал с 4500 процента за по-малко от 10 години.[1] Същевременно изследванията показват[2], че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят по-време или след юношеството.  С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите[3] на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

Когато на биологични мъже им бъде дадено правото да променят юридически пола си, те могат да се състезават[4] и да печелят срещу жени в редица спортове у нас, както вече се случва в други страни. В САЩ, в щата Кънектикът[5],  двама младежи държат 15 титли от щатски шампионати за девойки, принадлежали досега на момичета. Младежи и мъже ще могат да използват обществените тоалетни, бани[6] и съблекални[7] за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително.

Във връзка с гореизложеното апелирам към Вас, зачитайки правата на личността, да се съобразите с Конституцията на България и постановеното в решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд[8], по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

С уважение,

 

Защитете бъдещето на децата и страната ни!

  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВКС,

Обръщам се към Вас във връзка с тълкувателното решение, което предстои да вземете по въпроса: допустимо ли е и при какви условия да бъде допусната юридическата промяна на пола при установена транссексуалност на молителя. Решението Ви ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, на брака и семейството, на образованието и спорта.

Улесняването на юридическата промяна на пола и приемане на пол и полова идентичност, различни от биологичните (каквото Конституционния съд обяви за противоконституционно в решение №13 от 27.07.2018г.) допринася значително за разрастване на траснссексуалността. Най-потърпевши от това са децата и жените. Виждаме примери за това в различни страни. В Англия например броят на децата, решили да променят пола си и подложили се на хормонална терапия е нараснал с 4500 процента за по-малко от 10 години. Същевременно изследванията показват, че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят по-време или след юношеството.  С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

Когато на биологични мъже им бъде дадено правото да променят юридически пола си, те могат да се състезават и да печелят срещу жени в редица спортове у нас, както вече се случва в други страни. В САЩ, в щата Кънектикът,  двама младежи държат 15 титли от щатски шампионати за девойки, принадлежали досега на момичета. Младежи и мъже ще могат да използват обществените тоалетни, бани и съблекални за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително.

Във връзка с гореизложеното апелирам към Вас, зачитайки правата на личността, да се съобразите с Конституцията на България и постановеното в решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд*, по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

С уважение,

* В решение №13 от 27.07.2018г. Конституционния съд посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

...Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. ...

В Конвенцията чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

[your signature]

1,140 подписа

Споделете с приятели:

   

 

 

В решение №13 от 27.07.2018г. Конституционния съд посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател  като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

…Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. …В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

[1] https://www.thetimes.co.uk/article/inquiry-into-surge-in-gender-treatment-ordered-by-penny-mordaunt-b2ftz9hfn

[2] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/6315437

[3] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/1105294

[4] https://www.sva.bg/104510741088108610871072/8486058

[5] https://www.youtube.com/watch?v=JxZe2zYAjXk

[6] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/16

[7] https://www.sva.bg/104510741088108610871072/6841796

[8] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.