Изберете страница

Съвсем скоро, на 25 февруари, 2021г. ще заседава Гражданската колегия на Върховният касационен съд (ВКС) във връзка с тълкувателното дело за това допустима ли е и при какви условия да бъде допусната юридическата промяна на пола при лица, които твърдят, че са транссексуални. На него следва да бъдат изслушани поканените за становища страни от Гражданската и Търговската колегии на ВКС на открито заседание. На последващо закрито заседание следва да се обсъди и гласува доклада на комисията по делото. Решението ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, образованието, брака, семейството и спорта. Подкрепете петицията по-долу, за да защитим нашето бъдеще и бъдещето на децата ни. Нека поискаме гражданската колегия да съобрази решението си с Конституцията на България.  

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВКС,

 

Обръщаме се към Вас във връзка с тълкувателното решение, което предстои да вземете по т.д. №2/2020 по въпроса: допустима ли е и при какви предпоставки съдът да допусне промяна на данните в съставените актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален. Решението Ви ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, на брака и семейството, на образованието и спорта.

Улесняването на юридическата промяна на пола и приемане на пол и полова идентичност, различни от биологичните, каквото Конституционния съд обяви за противоконституционно в решение №13 от 27.07.2018г. (вижте по-долу цитати от решението), допринася значително за разрастване на траснссексуалността. Най-потърпевши от това са децата и жените. Виждаме примери за това в различни страни. В Англия например броят на децата, решили да променят пола си и подложили се на хормонална терапия е нараснал с 4500 процента за по-малко от 10 години.[1] Същевременно изследванията показват[2], че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят по-време или след юношеството.  С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите[3] на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

Когато на биологични мъже им бъде дадено правото да променят юридически пола си, те ще могат да се състезават[4] и да печелят срещу жени в редица спортове у нас, както вече се случва в други страни. В САЩ, в щата Кънектикът[5],  двама младежи държат 15 титли от щатски шампионати за девойки, принадлежали досега на момичета. Младежи и мъже ще могат да използват обществените тоалетни, бани[6] и съблекални[7] за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително.

Във връзка с гореизложеното апелираме към Вас, зачитайки правата на личността, да съобразите  решението си с Конституцията на България и постановеното в решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд[8], по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

С уважение,

 

Защитете бъдещето на децата и страната ни!

  

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВКС,

Обръщам се към Вас във връзка с тълкувателното решение, което предстои да вземете по въпроса: допустимо ли е и при какви условия да бъде допусната юридическата промяна на пола при установена транссексуалност на молителя. Решението Ви ще определи не само практиката на съдилищата у нас по отношение на транссексуалните лица, но ще засегне бъдещето на децата и жените, на брака и семейството, на образованието и спорта.

Улесняването на юридическата промяна на пола и приемане на пол и полова идентичност, различни от биологичните (каквото Конституционния съд обяви за противоконституционно в решение №13 от 27.07.2018г.) допринася значително за разрастване на траснссексуалността. Най-потърпевши от това са децата и жените. Виждаме примери за това в различни страни. В Англия например броят на децата, решили да променят пола си и подложили се на хормонална терапия е нараснал с 4500 процента за по-малко от 10 години. Същевременно изследванията показват, че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят по-време или след юношеството.  С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

Когато на биологични мъже им бъде дадено правото да променят юридически пола си, те могат да се състезават и да печелят срещу жени в редица спортове у нас, както вече се случва в други страни. В САЩ, в щата Кънектикът,  двама младежи държат 15 титли от щатски шампионати за девойки, принадлежали досега на момичета. Младежи и мъже ще могат да използват обществените тоалетни, бани и съблекални за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително.

Във връзка с гореизложеното апелирам към Вас, зачитайки правата на личността, да се съобразите с Конституцията на България и постановеното в решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд*, по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни.

С уважение,

* В решение №13 от 27.07.2018г. Конституционния съд посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

...Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. ...

В Конвенцията чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

[your signature]

1,866 подписа

Споделете с приятели:

   

 

 

В решение №13 от 27.07.2018г. Конституционния съд посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател  като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

…Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. …В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.”

[1] https://www.thetimes.co.uk/article/inquiry-into-surge-in-gender-treatment-ordered-by-penny-mordaunt-b2ftz9hfn

[2] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/6315437

[3] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/1105294

[4] https://www.sva.bg/104510741088108610871072/8486058

[5] https://www.youtube.com/watch?v=JxZe2zYAjXk

[6] https://www.sva.bg/106110861084108610891077108210891091107210831080107910981084/16

[7] https://www.sva.bg/104510741088108610871072/6841796

[8] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

 

ПОДКРЕПИЛИ ПЕТИЦИЯТА ОРГАНИЗАЦИИ:

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. ИНСТИТУТ ЗА ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО, АДВ. ЛЪЧЕЗАР ПОПОВ

3. СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

4. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

5. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, НЕЛИ ТОНЧЕВА

6. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА, АДВ. В. КОСТОВ, АДВ. В. ШЕЙТАНОВ

7. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

8. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН, МАРИНА ДИМИТРОВА

9. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

10. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

11. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, ДИМИТЪР СПИЛКОВ

12. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

13. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

14. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

15. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

16. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

17. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

18. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

19. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, КАЛОЯН КУРДОМАНОВ

20. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

21. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

22. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

23. БАЛКАНСКО АТОНСКО СДРУЖЕНИЕ, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ

24. ФОНДАЦИЯ САРРА, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

25. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

26. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

27. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

28. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СПАСЕТЕ ДЕЦАТА

29. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

30. СДРУЖЕНИЕ ЕДИНЕНИЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА, ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

31. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.