Изберете страница

Политика за поверителност

Въведение

Този уебсайт – civilactionbg.com, озаглавен „Граждани в действие“, е инициатива и притежание на гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности” (наричано по-долу „АОЦ”, „ние“, „нас“).

Тази политика за поверителност (наричана по-долу „Политиката“) има за цел да регламентира правилата за обработване на лични данни, извършено от АОЦ, чрез уебсайта civilactionbg.com  („Сайтът“).

АОЦ се ангажира да защитава поверителността Ви онлайн. Ние също участваме в подкрепата на електронните писма и петиции и със същата отговорност, с която се отнасяме към своите данни работим и с Вашите. Публикуваме тази Политика за поверителност, за да бъдете информирани за това как обработваме Вашата лична информация и да разберете повече за усилията, които полагаме, за да защитим поверителността на информацията Ви.

Моля, запознайте се внимателно с изложеното по-долу, за да разберете нашите правила и практики, свързани с управлението на личната Ви информация. Чрез подкрепата на петициите, използването или осъществяването на достъп до Сайта, Вие приемате тази Политика за поверителност.

Тази Политика е приложима само за информацията, събрана чрез Сайта (civilactionbg.com) и не се отнася за информация, събрана чрез други свързани уебсайтове, уеб страници на трети страни или приложения на трети страни, които могат да бъдат пренасочени към нашия Сайт или може да са достъпни от нашия Сайт. Тази Политика е приложима и за комуникацията извън интернет („офлайн“) между Вас и АОЦ.

Настоящата Политика може да се актуализира в бъдеще (вж. Промени в Политиката за поверителност) и в случай, че продължавате да използвате Сайта, Вие приемате направените промени. По тази причина Ви насърчаваме да преглеждате тази Политика периодично, за да сте в течение на всички промени. В случай, че предприемем по-съществени промени, ние ще ги публикуваме на видимо място в Сайта и ще бъдете информирани по имейл.

 

Данни за контакт

Сдружение „Асоциация общество и ценности“

БУЛСТАТ: 175299044

Адрес: гр. София, п.к. 1510, р-н „Подуяне“, ж.к. „Х. Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, бл. 169, ет. 1, ап. 3, електронна поща: sva@sva.bg

 

В съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“), АОЦ би искала да Ви информира, че личните данни, предоставени чрез онлайн формулярите на нашата платформа, ще бъдат съхранявани в регистър за обработване на данни. АОЦ  е регистрирана като администратор на лични данни, отговорен за обработването на данните в регистъра. Ако имате въпроси относно защитата на данните, можете да се свържете с нас на координатите, посочени по-горе.

 

Цел и правни основания за обработване

Освен информацията, която ни предоставяте, събираме и допълнителна информация, която ни помага да подобрим нашите кампании и да обслужваме по-добре нашата цел, а именно – да достигнем, информираме и активизираме повече българи за защита на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството у нас и в Европа, за да видим повече здрави семейства и общества.

 

Ние обработваме следните категории лични данни за Вас, получени чрез Сайта, и ги използваме за следните цели:

1) Информация, която предоставяте, като подкрепяте петиции, попълвате формата за контакт в нашия Сайт или участвате в нашите онлайн кампании. Това включва информация, предоставена от Вас при подписване на петиции или попълване на формата за контакт на уебсайта включваща, име, фамилия и/или град и електронна поща. Може да се наложи да Ви поискаме и допълнителна информация, когато решите да ни информирате за даден проблем, свързан със сайта или друго. Ние събираме изброените по-горе лични данни, с цел да удостоверим броя на действително подписалите петицията лица.

2) Копия на кореспонденция (включително електронна поща), когато се свържете с нас, отговори на наши бюлетини, попълване на формуляри, анкети или друго. От Вас не се изисква да отговаряте на нито един от тези имейли. Ние събираме изброените по-горе лични данни с цел комуникация и архивиране на кореспонденцията.

3) Информацията, която се получава при направено дарение, по съответните начини, посочени на Сайта, ако сте един от съмишлениците, които подкрепяте финансово работата, която вършим заедно. Ние събираме изброените по-горе данни за данъчни и счетоводни цели.

Ние не споделяме личната информация, която ни предоставяте без Ваше изрично разрешение, освен в случаите, посочени в тази Политика за поверителност. Освен това, като стандартна практика, с Вашето изрично съгласие, споделяме Вашата подкрепа – състояща се от Вашето име и фамилия с представителите на съответните институции, държавни служители, политици и други получатели, до които е адресирана петицията.

В случаите, когато петицията е настроена за директно изпращане до посочените в писмото адресати вие ще бъдете изрично информирани в текста към/над съответната петиция.  При подписване на петицията от Ваша страна, съответният/те адресат/и ще получи/ат писмото от Ваше име, директно от Вашата електронна поща. Тези съобщения се изпращат от Ваше име, използвайки вашия имейл адрес като подател и посоченото от Вас име и фамилия за контакт, предоставени като част от електронната поща. АОЦ не носи отговорност за съдържанието или използването на електронната Ви поща от получатели на кампании.

По-долу ще разберете повече за това как използваме Вашата лична информация във връзка с определени типове кампании.

 

Петиции 

а) За петиции, които сте подписали, ние обработваме следната информация:

Вашето име, фамилия, електронна поща и град/държава ако се изисква да бъде посочен/и.

Никога няма да публикуваме Вашата електронна поща. При никакви обстоятелства няма да предоставим Вашата електронна поща без съгласието Ви. Когато решите да изпратите написан или допълнен от Вас текст към съответната петиция или кампания директно до получателите, АОЦ не носи отговорност за съдържанието или използването на електронната Ви поща от получателите на кампаниите. Вие носите отговорност за изпратеното от Вас съобщение чрез нашия инструмент за електронна поща.

б) Петиции, инициирани от други организации или съмишленици

Понякога може да публикуваме и споделяме кампании и петиции на свои съмишленици, когато те са в линия с мисията, ценностите и целите на АОЦ. В края на страницата отбелязваме инициаторите на кампанията, в случай че не сме ние. Инициаторите ги споделят със свои приятели и съмишленици, за да дадат гласност на проблема и да съберат подкрепа. Инициаторите носят основната отговорност за комуникирането и предаването на резултатите от петицията на получателите, в т.ч. имената на подкрепилите. В някои случаи АОЦ може също да избере да съдейства за разпространение на петицията, създадена от нейни съмишленици.

Когато хората подкрепят кампании, ние им даваме възможност да заявят, че не желаят да получават информация за съответната и други бъдещи кампании. Хората, които не са отбелязали, че не желаят да получават информация за съответната и други кампании могат във всеки момент да изберат дали да продължат или да се отпишат от това да получават информация от АОЦ.

Основанието за обработването на горните категории лични данни е предоставеното от Вас съгласие при ползването на Сайта и подписване на петиция, в съответствие с чл. 6.1 от Регламента.

Личните данни, които събираме за горепосочените цели, се съхраняват и обработват, докато ползвате Сайта, за времето през което трае петицията, както и докато желаете да получавате информация от нас, и също съгласно законовите изисквания за срок от 5 години след като сте се отказали да получавате информация от нас.  Горното е необходимо с цел комуникация, за поддържане на архивите на АОЦ и за защита в случай на предявени от/срещу АОЦ искове и/или жалби или в случай на отправено искане към АОЦ от държавен орган или съда. Вашите данни ще бъдат изтрити след изтичането на горния срок или след приключване на евентуално възникнали съдебни производства.

Ние ще използваме личните данни единствено за целите, за които са били събрани. Ако се наложи да използваме тези данни за друга нова цел, ще се свържем с Вас и ще обясним основанието за обработването.

Ще използваме споделените лични данни без Ваше знание само, ако това се допуска от закона.

 

Чувствителна информация

Ние не събираме никаква чувствителна информация за Вас. Този вид данни се отнасят до лична информация, включваща раса, етнос, религиозни и политически убеждения, сексуален живот, организационна принадлежност (вкл. членство в търговски организации), здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме също никаква информация за криминални престъпления и наказания.

 

Сигурност на данните

Когато предоставяте Вашата лична информация на АОЦ, ние предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме, че Вашата информация се обработва по сигурен начин и в условия на поверителност. За съжаление, никакво предаване на данни по интернет не може да бъде гарантирано като 100 процента безопасно. По тази причина АОЦ е въвела адекватни технически и организационни мерки, за да гарантира сигурността на Вашите лични данни и да предотврати тяхното унищожаване, загуба, незаконен достъп или незаконна промяна. Тези мерки са приети след като са взети предвид критерии като обхвата, контекста и целта на обработването на данните, техническите условия и съществуващите рискове.

При определени обстоятелства, ако установим, че някой злоупотребява с нашият Сайт или го използва злонамерено, можем да сигнализираме за тези дейности до съответните органи, отговарящи за прилагането на закона. В такива случаи АОЦ може да разкрие лична информация на тези органи, включително името и електронния адрес.

 

Защита на децата

АОЦ не изисква или събира лична идентификационна информация за деца. Посетителите на страницата, които са на възраст под 16 години, трябва да потърсят помощ от своите родители или законни настойници при използването на Сайта и не трябва да предоставят никаква лична идентификационна информация на Сайта. Например, посетителите на възраст под 16 години не трябва да правят дарения, да дават име, адрес, информация за контакт или друга информация.

Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили свои лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца на възраст под 16 години без потвърждение за съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тези данни от нашите сървъри.

 

Данни за дневника/заявката (http или log data)

Също така може да събираме информация, която браузърът Ви изпраща, когато посещавате нашия сайт. Тези данни могат да включват информация като адреса на интернет протокола („IP“) на Вашия компютър, типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, статистика.

Освен това може да използваме услуги на трети страни като Google Анализ, които събират, наблюдават и анализират този вид информация, за да увеличат функционалността на Услугата ни. Тези доставчици на услуги от трети страни имат свои собствени политики за поверителност, които се отнасят до начина, по който използват такава информация.

 

Бисквитки

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Можем да използваме „бисквитки“ за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога е изпратена „бисквитка“.

 

URL адрес за проследяване на данни

URL адресите, посочени в имейлите, могат да съдържат идентификационен номер, който ни позволява да разпознаваме лицето, което предприема действия на нашия Сайт. Използваме тези URL адреси, за да опростим процеса на подписване на петиции и извършване на проучвания. Понякога показваме съкратен URL адрес, който се отнася за по-дълъг URL с идентификационен номер. Правим това, за да опростим изгледа, да предотвратим прекъсването на връзките при копирането и да осигурим съвместимост с програмите за електронна поща, които не обработват дълги URL адреси. Когато в имейла е посочен кратък URL адрес, ще можете да видите пълния URL адрес в адресната лента на вашия браузър, когато имате достъп до уеб страницата.

 

Връзки към други уеб сайтове

„Граждани в действие“ може да предоставя връзки към уебсайтове или интернет адреси на  други сайтове, вкл. на трети страни. Сайтовете на трети страни работят в съответствие с техните условия на ползване и политика за поверителност. АОЦ няма контрол над уеб сайтове на трети страни и когато използвате този Сайт, вие потвърждавате и приемате, че АОЦ не носи отговорност за наличието на такива уеб сайтове на трети страни и не подкрепя и не носи отговорност за съдържание, реклама, продукти или други материали, налични или достъпни от такива сайтове. Освен това Вие потвърждавате и приемате, че АОЦ не носи отговорност нито пряко, нито косвено за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или доверието, даване на съдържание, реклама, продукти или други материали в такива сайтове или достъпни от тях.

 

Дарения

Ако решите да направите дарение на Асоциация общество и ценности през E Pay, Pay Pal или чрез банков превод посочената от вас информация (имена, а в някои случаи електронен адрес и населено място) няма да бъде предоставяна на трети лица.

 

Получатели на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните лица или лица, които могат да ги използват за свои собствени цели:

  • Вашето първо име, фамилия могат да бъдат разкрити на адресатите на петициите, които подписвате, в т.ч. – държавни органи и политически представители, които са изброени. Електронните адреси могат да бъдат разкрити на същите, само когато петицията е настроена за директно получаване от тях, за което ще бъдете информиран предварително в текста преди самата петицията. Ако не искате тази информация да бъде споделена с адресатите на петицията, не бива да подписвате петицията.
  • Вашето първо име и фамилия, град/държава (ако се изисква да бъдат посочени), когато сте подписали, ще бъдат споделени с лицето или организацията, която е започнала петицията, която сте подписали, в случай че АОЦ е подкрепила кампания и публикувала петиция на свои съмишленици, когато те са в линия с мисията, ценностите и целите на АОЦ. Това е изключително важно за тези, които създават петиции, за да могат да докажат легитимността на подписите пред съответния/те адресат/и на петицията, на които искат да повлияят. Ако не искате тази информация да бъде споделена с адресатите на петицията, не бива да подписвате петицията.

 Освен това, някои специалисти от фирми или организации, които са подизпълнители на АОЦ, имат достъп до лични данни и информация, за да помогнат на АОЦ с обработката на личните данни и качеството на обработката на данните. АОЦ гарантира, че горните физически и юридически лица спазват Регламента за защита на данните, който се прилага пряко.

 

Вашите права

Право на оттегляне

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от АОЦ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст до sva@sva.bg

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през опцията за промяна на настройките в края на електронния ни бюлетин или с отправяне на искане до нас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни. Ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне.

Вашите права при нарушаване на сигурността на личните Ви данни:

Ако смятате, че правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Все пак, бихме се радвали, ако първо се опитаме да разрешим всеки възникнал проблем лично, като пишете на sva@sva.bg

 

Промени в Политиката за поверителност

АОЦ си запазва правото да преразгледа или измени тази Политика по всяко време по свое усмотрение.

Насърчаваме всички наши потребители периодично да посещават тази страница, за да бъдат запознати с нашата актуална Политика за поверителност.

В случай, че направим някакви съществени промени в начина, по който събираме или използваме лична информация, предоставена от потребителите на Сайта ни, ще публикуваме известие в началната страница на Сайта, ще споделим тези промени на тази страница и ще Ви уведомим по имейл.

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност относно Вашите лични данни или практиките на този Сайт, моля, пишете на sva@sva.bg

 

Актуализирано на 10.10.2018 г.

Последните актуализации на Политиката за поверителност на АОЦ Ви осигуряват по-голям контрол върху личната Ви информация и са съобразени с последните промени в европейското законодателство относно защитата на данните.

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.