Изберете страница

Предстои управляващите да гласуват Директивата на Съвета за борба с домашното насилие и насилието над жени, основана на неприетата Истанбулска конвенция*. В нея са включени понятия за пол/джендър и полова/джендър идентичност, различни от биологичните. Това противоречи на разпоредбите на Конституцията на Република България и на решения № 13 от 27.07.2018г. и №15 от 26.10.2021г. на Конституционния съд. Тя ще задължи страната ни да промени законодателството в редица области.

Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст. Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Невъзможно е обаче да защитим жените от насилие ако позволим равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени.

Подкрепи петицията по-долу, с която настояваме управляващите да спазят Конституцията ни и решенията на Конституционния съд, относно пола и половата идентичност, като отхвърлят посочената директива!

Уважаеми дами и господа,

Скоро предстои да гласувате Директивата на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие, основана на неприетата Истанбулска конвенция.[1].

Ако бъде приета директивата, включваща пол и полова идентичност, различни от биологичните, тя ще има предимство над нормите на вътрешното ни право и ще породи задължение за България да промени законодателството си. Тя ще заобиколи и на практика ще обезсмисли приложимите разпоредби на Конституцията на Република България, решение № 13 от 27.07.2018г. и решение №15 от 26.10.2021г. на Конституционния съд[2].

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Действащото в страната ни законодателство обхваща престъпленията, които всяка форма на агресия може да причини. Считаме, че разширяването на списъка на престъпленията с включване на джендър основано насилие, по никакъв начин не е оправдано и не следва да попада в чл. 83 на Договора за функционирането на ЕС. Освен че има идеологическа основа то не попада в област на особено тежка престъпност, налагаща необходимост за общо противодействие.

Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на деца и жени[3]. Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст[4].

В решение №13 от 27.07.2018 г. на Конституционния съд на България, по отношение на пола и защитата на жени, във връзка с Истанбулската конвенция се посочва:

“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.“

Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”[5].

Припомняме Ви, че решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.

Във връзка с гореизложеното настоятелно Ви молим да спазите Конституцията на България и да гласувате против директивата на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие, основана на неприетата Истанбулска конвенция.

С уважение*,

Отхвърлете джендър директивата на ЕС

Уважаеми дами и господа,

Скоро предстои да гласувате Директивата на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие, основана на неприетата Истанбулска конвенция.

Ако бъде приета директивата, включваща пол и полова идентичност, различни от биологичните, тя ще има предимство над нормите на вътрешното ни право и ще породи задължение за България да промени законодателството си. Тя ще заобиколи и на практика ще обезсмисли приложимите разпоредби на Конституцията на Република България, решение № 13 от 27.07.2018г. и решение №15 от 26.10.2021г. на Конституционния съд.

Категорично сме против насилието под каквато и да е форма. Действащото в страната ни законодателство обхваща престъпленията, които всяка форма на агресия може да причини. Считаме, че разширяването на списъка на престъпленията с включване на джендър основано насилие, по никакъв начин не е оправдано и не следва да попада в чл. 83 на Договора за функционирането на ЕС. Освен че има строго идеологическа основа то не попада в област на особено тежка престъпност, налагаща необходимост за общо противодействие.

Невъзможно е да защитим жените от насилие ако не вземем предвид различията между мъжете и жените и насърчаваме равнопоставен достъп и възможности на биологични мъже, излагащи на реална опасност сигурността, здравето и живота на момичета и жени. Недопустимо е да жертваме здравето и благополучието на децата подкрепяйки редефинирането на основни понятия, водещи до насърчаване промяната на пола и половата идентичност от ранна възраст.

В решение №13 от 27.07.2018 г. на Конституционния съд на България, по отношение на пола и защитата на жени, във връзка с Истанбулската конвенция се посочва:

“Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.\" Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент”.

Припомняме Ви, че решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани, съгласно чл. 14 ал.6 от закона за Конституционния съд.

Във връзка с гореизложеното настоятелно Ви молим да спазите Конституцията на България и да гласувате против директивата на Съвета на ЕС относно борбата с насилието над жени и домашното насилие, основана на неприетата Истанбулска конвенция.

С уважение,

%%вашият подпис%%

3,138 подписи = 52% на целта
0
6,000

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

[2] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b

[3] Предвижда се директивата да  се прилага широко и по отношение на ЛГБТИ, съгласно направените препоръки в проучването на EPRS

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)662640

[4] Проблеми при смяната на пола, документален филм (13мин): https://www.youtube.com/watch?v=f2q0sWwdH7U

[5] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

*В проекта за Директива се посочва, че тя е начин за прилагане на Истанбулската конвенция. Чрез нея се налага концепцията за „пол/gender“ и „полова/gender идентичност“, различни от биологичните, включени в Истанбулската конвенция. Термин „джендър“ (преведен като пол и социокултурен пол на български) присъства 62 пъти в нея. В чл. 53 от Обяснителния доклад към Истанбулската конвенция, който е неразделна част от нея, ясно се посочва какво включва половата/gender идентичност:

 “Някои групи от хора също могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхната полова идентичност, което с прости думи означава, че полът, с който се идентифицират, не е в съответствие с пола, определен за тях при раждането. Това включва категории лица като трансджендър и транссексуални лица, лица обличащи дрехи, подходящи за противоположния пол, травестити и други групи лица, които не съответстват на това, което обществото е определило като принадлежащо към „мъжки“ или „женски“ категории.”

Петицията е адресирана до: Министъра на правосъдието (представляващо страната ни в преговорите по директивата в Съвета на ЕС), министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на външните работи, представителите на страната ни в Европейския парламент с копие до: президента, министър-председателя и омбудсмана на РБ


Вижте документалния филм по-долу показващ последствията от политиките за промяната на пола при подрастващите:

ПОДКРЕПИЛИ ПЕТИЦИЯТА ОРГАНИЗАЦИИ:

1. АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

4. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

5. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, ДИМИТЪР СПИЛКОВ

6. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

7. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

8. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН – БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

9. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

10. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

11. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

12. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

13. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

14. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

15. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

16. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

17. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

18. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

19. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

20. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

21. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

22. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

23. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

24. ФОНДАЦИЯ САРРА, ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

25. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

26. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

27. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ТОДОР ГЕОРГИЕВ

28. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СПАСЕТЕ ДЕЦАТА, ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ

29. СДРУЖЕНИЕ АЕРНАТИВНА ЕНЕГРИЯ, АНДРЕЙ ЕДРЕВ

30. ФОНДАЦИЯ МИСИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ФИЛИП РАШЕВ

31. БАЛКАНСКО АТОНСКО СДРУЖЕНИЕ, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, КАЛОЯН КУРДОМАНОВ

33. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

34. СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА АНТИКОРУПЦИЯ И ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА, АТАНАС АТАНАСОВ

35. АГЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, ИВАНКА ГЬОБЕКЛИЕВА

36. ФОНДАЦИЯ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЛИЛИ ТОДОРОВА

37. ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

38. СК САМСОН, СТОЯН ПАНАЙОТОВ

39. СК МИШЪН, ГЕОРГИ ИВАНОВ

40. АСОЦИАЦИЯ ФОРУМ, МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА

41. ИЗДАТЕЛСТВО ВДЪХНОВЕНИЯ, БОРИСЛАВА ЛЮЦКАНОВА

Ако желаете да подкрепите Становището от името на организация, която представлявате изпратете ни вашите имена и името на организацията на: sva@sva.bg

* С подкрепата си на тази петиция вие приемате Политиката за поверителност и Правилата и условията на  www.civilactionbg.com.


Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.