Изберете страница

Скоро предстои Европейската комисия да обсъди и гласува задъжителен за всички страни Регламент за признаване на родителството между държавите-членки. Ако той бъде приет всички страни-членки ще трябва да признаят родителството и осиновяванията, включително на деца от еднополови двойки, направени в други страни-членки на ЕС. Предложеният регламент за директива грубо нарушава Конституцията ни и правото на страната ни сама да определя политиките си в сферата на семейството.

Подкрепете петицията по-долу, с която искаме от нашите представители в Европейската комисия да защитят децата и семейството, Конституцията и правото на страната ни, като твърдо се противопоставят на нейното приемане!

 

Уважаеми дами и господа,

Дълбоко сме загрижени относно предстоящото гласуване на задължителен за всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС) “Регламент за признаване на родителството между държавите-членки“[1].

Според него всички страни-членки ще трябва да признаят родителството и осиновяванията на деца, вкл. от еднополови двойки, направени в други страни-членки на ЕС.

Ако се приеме предложеното от Европейската комисия (ЕК) законодателство това ще доведе до редефиниране на брака, родителството и до нарушаване на правата и най-добрия интерес на детето.

Конституцията на България[2], подобно на тези в други европейски страни, определя брака като съюз между мъж и жена и не допуска осиновяването на деца от еднополови двойки. Tя свързва родителството с баща-мъж и майка-жена и половата идентичност с биологичния пол.[3] Тези разпоредби съответстват на приложимото международно право – Хартата на основните права на ЕС, Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международната конвенция за правата на детето[4].

Европейските договори посочват, че материалното семейно право попада в изключителната компетентност на страните членки. То включва и правото за признаване на кой може и кой не може да бъде съпруг и съпруга, майка и баща.

Ако тази директива бъде приета страната ни ще се окаже под натиск да направи промени, които противоречат на Конституцията и правната ни система. Ще бъдем принудени да обърнем гръб на принципи в правото, които отразяват националната ни идентичност, традиции и волята на голяма част от народа ни[5].

Родителството не е право, а е дар и отговорност, която се гради върху приемането на детето и зачитането на неговите права и най-добрия му интерес. Не всяко семейство има дете, но всяко дете има баща и майка. Детето е същество, със собствени права, вкл. правото да има и познава своите майка и баща. Незачитането на тези факти нарушава най-добрия интерес на децата и ще окаже сериозни последици върху страните и правната хармония в ЕС.

Предложеният регламент за директива грубо нарушава разпоредбите на договорите при присъединяване, чрез превишаване на правомощията, предоставени на органите на Европейски съюз от страните-членки.

Във връзка с гореизложеното Ви призоваваме твърдо да се противопоставите на приемането на директивата на Европейската комисия за признаване на родителството между държавите-членки, отстоявайки Конституцията на България и правото на страната ни, сама да определя политиките си в сферата на семейството.

С уважение,

 

Защити децата и семейството!

  

Уважаеми дами и господа,

Дълбоко сме загрижени относно предстоящото гласуване на задължителен за всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС) “Регламент за признаване на родителството между държавите-членки“.

Според него всички страни-членки ще трябва да признаят родителството и осиновяванията на деца, вкл. от еднополови двойки, направени в други страни-членки на ЕС.

Ако се приеме предложеното от Европейската комисия (ЕК) законодателство това ще доведе до редефиниране на брака, родителството и до нарушаване на правата и най-добрия интерес на детето.

Конституцията на България, подобно на тези в други европейски страни, определя брака като съюз между мъж и жена и не допуска осиновяването на деца от еднополови двойки. Tя свързва родителството с баща-мъж и майка-жена и половата идентичност с биологичния пол. Тези разпоредби съответстват на приложимото международно право - Хартата на основните права на ЕС, Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международната конвенция за правата на детето.

Европейските договори посочват, че материалното семейно право попада в изключителната компетентност на страните членки. То включва и правото за признаване на кой може и кой не може да бъде съпруг/а, майка и баща.

Ако тази директива бъде приета страната ни ще се окаже под натиск да направи промени, които противоречат на Конституцията и правната ни система. Ще бъдем принудени да обърнем гръб на принципи в правото, които отразяват националната ни идентичност, традиции и волята на голяма част от народа ни.

Родителството не е право, а е дар и отговорност, която се гради върху приемането на детето и зачитането на неговите права и най-добрия му интерес. Не всяко семейство има дете, но всяко дете има баща и майка. Детето е същество, със собствени права, вкл. правото да има и познава своите майка и баща. Незачитането на тези факти нарушава най-добрия интерес на децата и ще окаже сериозни последици върху страните и правната хармония в ЕС.

Предложеният регламент за директива грубо нарушава разпоредбите на договорите при присъединяване, чрез превишаване на правомощията, предоставени на органите на Европейски съюз от страните-членки.

Във връзка с гореизложеното Ви призоваваме твърдо да се противопоставите на приемането на директивата на Европейската комисия за признаване на родителството между държавите-членки, отстоявайки Конституцията на България и правото на страната ни, сама да определя политиките си в сферата на семейството.

С уважение,

[your signature]

14,147 подписа

Споделете с приятели:

   

 

 

[1] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Трансгранични-семеини-ситуации-признаване-на-родителството_bg

[2] В чл. 46 ал. 1 на Конституцията ни се посочва, че “Бракът е доброволен съюз между мъж и жена”.

[3] Решение № 13 от 27.07.2018г. и решение №15 от 26.10.2021г. на Конституционния съд http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310 http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5aca41e4-659e-42dc-80a5-c3f31746898b

В решение №13 се посочва: “Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност.“

[4] На международно ниво определението за родителство се основава на чл. 7 от Международната конвенция за правата на детето – двамата родители на детето. Цялото законодателство на ЕС трябва да бъде под това обвързващо определение. Терминът „родители“ може да се тълкува само като отнасящ се до бащата и майката на детето, „според обичайното значение, което трябва да се даде на термините“.

[5]  Според проучване на Тренд, възложено от Центъра за дясна политика, 77% са против осиновяването на деца от еднопоови двойки, а 75% са против еднополовия брак. https://dnes.dir.bg/obshtestvo/izsledvane-bogatstvo-danatzite-trend-26524842

PS Освен това предложението за признаване на родителството в ЕС ще доведе до признаване на сурогатното майчинство, което е забранено в много държави-членки. Практиката на сурогатното майчинство не зачита правата и човешкото достойнство на децата и ги превръща в стока. То подкопава правото на детето да знае своя произход и да развие семейна идентичност. Дете, родено след договор за сурогатно майчинство, съзнателно е поставено в ситуация на планирано изоставяне от биологичната си майка, както и потенциално от двамата си генетични родители, което има негативни последици в бъдеще. Сурогатното майчинство подкопава човешкото достойнство на жените, превръщайки телата им в стока и обект на експлоатация. ЕС не може и не трябва да се използва като инструмент в полза на желанието за родителство, за сметка на правата на децата и жените.

Петицията е адресирана до: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (представляващо позицията на България по този регламент в Съвета на ЕС), МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА и БЪЛГАРСКИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

С КОПИЕ ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ПРЕЗИДЕНТА, ОМБУДСМАНА, МЕДИИТЕ

ПОДКРЕПИЛИ ПИСМОТО ОРГАНИЗАЦИИ:

1. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Д-Р РАДКО ХАНДЖИЕВ

4. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН – БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

5. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

6. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

7. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

8. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

9. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

10. СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ ТРАКИЙСКИ ЮНАК, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

11. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

12. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

13. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

14. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ИВЕЛИНА ВОЙНОВА

15. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

16. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИНА, ВЕСЕЛИНА САВОВА

17. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

18. ФОНДАЦИЯ ПЪТ КЪМ ЧОВЕКА, ИВАН РАДИЧЕВ

19. ФОНДАЦИЯ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЛИЛИ ТОДОРОВА 

20. ФОНОДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, РОСЕН ЙЕРОТЕЕВ

21. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

22. КАУЗА СЪБУДИ СЕ, ИВАН РАДИЧЕВ

23. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

24. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

25. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

26. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, АДВ. ДИМИТЪР СПИЛКОВ

27. ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

28. ФОНДАЦИЯ МОСТ НА ПРЕСИЧАНЕ, ЖЕЛЯНА ХРИСТОВА

29. АСОЦИАЦИЯ СЕДИФ, БОРИС ТАНУШЕВ

30. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

31. ИНСТИТУТ ЗА ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО, АДВ. ЛЪЧЕЗАР ПОПОВ

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗСТАНОВИ ЖИВОТ, ДЖОШУА ИЛИЕВ

33. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, АДВ. ДИНЬО БОЗАДЖИЕВ

34. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

35. ИНСТИТУТ НА СВОБОДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ „ХИСТОРЕОН“, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

36. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

37. АГЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, ИВАНКА ГЬОБЕКЛИЕВА

38. ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕМИЛ ИВАНОВ

39. БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

40. ФОНДАЦИЯ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЛИЛИ ТОДОРОВА

41. АСОЦИАЦИЯ ФОРУМ, МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА

42. НАЦИОНАЛНА ГРУПА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ – ПОЛИНА СТАВРЕВА-КОСТАДИНОВА

43. СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „РОМАНОВА КРЕПОСТ“, ОГНЯН ХРИСТОВ

44. ФОНДАЦИЯ ХИП-БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

45. ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО, ТАНЯ ХРИСТОВА 

46. СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, СТЕФАН ПЕТРОВ

47. ОБЩЕСТВЕН ФОНД ДЕТСТВО, МАРИЯ ВРАЧЕВА

48. ФОНДАЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ В КОМУНИКАТИВНОТО И ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА – ЖУЖЕРЧЕ, Д-Р СТЕФКА ГИГОВА

49. СДРУЖЕНИЕ МЕСЕЦ ЗА СЕМЕЙСТВОТО, КРИСТИЯН ШКВАРЕК

50. МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И УСПЕШНА СЪДБА (ФОНДАЦИЯ „МАРИУС“), БОЖАНА ЖДРАКОВА 

 

ПИСМОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪБИРА ПОДКРЕПА. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ГО ПОДКРЕПИТЕ ОТ ИМЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ, ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШЕТО ИМЕ И ФАМИЛИЯ, ИМЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ НА: sva@sva.bg

 

 

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.