Изберете страница

АКО СТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ЩЕ УЧАСТВА НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН И/ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА 9 МАЙ, 2024г., ВИ КАНИМ ДА ПОПЪЛНИТЕ АНКЕТАТА СЪДЪРЖАЩА 10 ВЪПРОСИ, ЧАСТ ОТ КОЯТО Е И ДЕКЛАРАЦИЯТА „ГЛАСУВАЙ ЗА СЕМЕЙСТВОТО 2024“* ПО ВЪЗМОЖНОСТ ДО 27 МАЙ, 2024 г. НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА ВСЯКА ПАРТИЯ Е ИЗПРАТЕНА ПОКАНА С ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА. ТЯ ЩЕ ОСТАНЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ ДО 6 ЮНИ. АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ИЛИ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИНКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТАТА – ПИШЕТЕ НА: office@family.bg На 3 юни ще споделим тук как всеки от 17-те български евродепутати е гласувал по 14 важни за бъдещето на децата и семейството резолюции и предложения в Европейския парламент през последните пет години.

По-долу са 10-те въпроса и декларацията съдържащи се в анкетата и получените отговори от партиите, които са я попълнили до момента. Това са:  ПП “Български съюз за директна демокрация” (БСДД)-№31, ПП “Възраждане-“№12, ПП “Има такъв народ” (ИТН)- №1, ПП „Общество за нова България“ (ОНБ)-№18, ПП “Партия на Зелените”-№20, ПП „КОЙ“-№4 (част от КП “Ние гражданите”), ПП “Свобода”-№8 (част от КП Център), ПП “ВМРО – Българско национално движение”-№26.

На всеки от въпросите партиите следваше да посочат един от петте отговора: твърдо „за“, по-скоро „за“, нямаме мнение, по-скоро „не“, твърдо „не“:

1. Ще отстоявате ли правото на всяка страна-членка на ЕС сама да определя политиките си в сферите на семейните отношения, здравеопазването и образованието?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

2. Подкрепяте ли правото на родителите да решават по отношение отглеждането, възпитанието, образованието и здравеопазването на своите деца?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

3. Ще съдействате ли за предприемане на мерки за защита на децата от въвеждане на системното здравно/сексуално образование в детските градини и училища, съгласно стандартите на СЗО за Европа (стр. 38-50), включващо промотирането на различни полови идентичности, еднополовите връзки и др.?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

4. Ще подкрепите ли въвеждането на мерки в законодателството за защита на децата в онлайн пространството?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

5. Ще защитите ли правата на детето да има връзка със своите баща и майка като не допуснете узаконяването на еднополовите съюзи и на осиновяването на децa от еднополови двойки, включително когато са направени в други страни членки на ЕС?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

6. Подкрепяте ли въвеждането на определения за „пол“ и „полова идентичност“ различни от биологичните в българското законодателство?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “НЕ”

7. Подкрепяте ли защитата на човешкия живот от зачатието му до естествения му край?

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

8. Подкрепяте ли преустановяване експлоатацията на жени чрез недопускане узаконяване на сурогатното майчинство, уронващо достойнството на жените и правата на децата?

Възраждане, Български съюз за директна демокрация (БСДД), Има такъв народ (ИТН), Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение: Твърдо “ЗА”

Свобода “по-скоро за”

Партия на Зелените и КОЙ – “нямаме мнение”

9. Подкрепяте ли подобряване на демографската ситуация в страната чрез икономически политики за намаляване на данъчната тежест с нарастване на броя на децата в семействата и насърчаване на раждаемостта?

Свобода, Възраждане, Партия на Зелените, КОЙ, Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение: “Твърдо ЗА”

Български съюз за директна демокрация и Има такъв народ “По-скоро за”

10. Ще съдействате ли за защита свободата на съвестта и словото чрез премахване на крайни наказания (като затвор) за субективни и многозначни термини, без ясна дефиниция, даващи възможност за злоупотреба, като „слово на омраза“, „подбуждане към омраза“ и други?

Свобода, КОЙ, Има такъв народ (ИТН), Общество за нова България (ОНБ), ВМРО- Българско национално движение: “Твърдо ЗА”

Български съюз за директна демокрация, Партия на Зелените и Възраждане “по-скоро за”

Подкрепяте ли Декларацията Гласувам за семейството 2024*:

Всяка от попълнилите анкетата формации посочи: Твърдо “ЗА”

*ДЕКЛАРАЦИЯ – ГЛАСУВАЙ ЗА СЕМЕЙСТВОТО 2024

В работата си, като председател на партията, която представлявам, публично поемам ангажимент и обещавам:

1.    Да се застъпвам за утвърждаване на семейството, основано на доброволния брачен съюз между един мъж и една жена, съгласно Конституцията ни, и като най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата.

2.    Да признавам различията между мъжа и жената, тяхната уникална роля за пълноценното развитие на децата, като се противопоставям на политики, насочени към заличаване на половите различия в общественото пространство чрез въвеждане на пол и полова идентичност различни от биологичните, зачитайки същевременно с това равнопоставеността на половете.

3.    Да се застъпвам за зачитането на първостепенното право и отговорност на родителите за отглеждането, възпитанието, здравето и образованието на техните деца, съгласно избора и убежденията им, като се противопоставя на системното сексуално образование в детските градини и училища.

4.  Да се застъпвам и активно да насърчавам правата на човека, включително човешкият живот и достойнство, свободата на словото, съвестта и религията.

5. Да съдействам за приемане на политики и създаване на такива икономически условия, които осигуряват достоен живот на семействата,  насърчават раждаемостта и допринасят за справяне с демографската криза.

6.  Да отстоявам и защитавам принципа на субсидиарност в Европейския съюз, като основен принцип в стандартите за борба с дискриминацията, като се застъпвам за правото на страната ни, съгласно договора на ЕС, сама да определя политиката си в сферата на брака и семейството, родителските права, образованието и здравеопазването.


Декларацията е основана на Конституцията и на действащото в страната ни вътрешно и международно законодателство.**

Чрез петициите си за защита достойнството и свободата на личността, брака и семейството платформата „Граждани в действие“ е получила подкрепата на над 85 000 граждани и на над 90 граждански и родителски организации в страната ни до момента. Ще се радваме нашите съмишленици и партньори да научат за тях!

Ако желаете да Ви информираме за тази и други кампании в защита на семейните ценности – абонирайте се за безплатния електронен бюлетин ОТТУК!

Инициативата „Гласувай за семейството 2024“ цели да ангажира подкрепилите я лидери на политически партии да съдействат за утвърждаване на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството, като основна градивна единица на всяко общество и най-добрата среда за отглеждането и развитието на децата, в случай че бъдат избрани.

**Текстовете на декларацията по-горе се основават на:
Конституцията на Република България; Конвенцията за защита правата на детето; Международния пакт за гражданските и политическите права (чл. 18, т. 5); Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 2 от Протокол № 1); Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 5 и чл. 11, т. 2); Всеобщата декларация за правата на човека; Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 3, ал. 2 и чл. 11, т. 2); Хартата за основните права на Европейския съюз чл. 5, чл. 6, Договора за ЕС; Резолюция за защита на семейството на ООН (A/HRC/29/L.25), юли 2015 г.; Решение № 13 от 27.07.2018г. на Конституционния съд по повод Истанбулската конвенция, както и на над 100 мащабни проучвания за ефекта от системното сексуално образование. (Последното бе заложено в Национална здравна стратегия 2021-2030 да бъде въведено в българските детски градини и училища под името: системно здравно и сексуално образование.)

СЛЕДВАТ ЧАСТ ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО АКТИВНО ПОДКРЕПЯТ СТАНОВИЩАТА И ПЕТИЦИИТЕ, НА ПЛАТФОРМАТА“ ГРАЖДАНИ В ДЕЙСТВИЕ“, ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА ИЗБРОЕНИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО-ГОРЕ ЦЕННОСТИ:

1. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ, МИХАЕЛА ДЖОРГОВА

2. СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПОХОД ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

3. СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Д-Р РАДКО ХАНДЖИЕВ

4. СДРУЖЕНИЕ ЛОГОС ГЛОБАЛ ВИЖЪН – БЪЛГАРИЯ, МАРИНА ДИМИТРОВА

5. ФОНДАЦИЯ КОРНЪРСТОУН, МАЯ ХРИСТОЗОВА

6. ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

7. ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

8. СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И ПРОСВЕТА, ДИМИТРИНКА СИМЕОНОВА

9. ФОНДАЦИЯ СЪЖИВЛЕНИЕ, ЛИНА ХОТНИШКА

10. СДРУЖЕНИЕ СТРЕЛКОВИ КЛУБ ТРАКИЙСКИ ЮНАК, ИНЖ. НОНКА МАТОВА

11. БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА МЕДИЦИНСКА АСОЦИАЦИЯ, Д-Р КИРИЛ СВИЛЕНОВ

12. СДРУЖЕНИЕ ИЗБОР ЗА ЖИВОТ, ИВАЙЛО ТИНЧЕВ

13. СДРУЖЕНИЕ БАРСЪ, ЛЮБОМИР ДАНКОВ

14. НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ, ИВЕЛИНА ВОЙНОВА

15. ФОНДАЦИЯ СЕД, ИВАН СТОИЦЕВ

16. СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИНА, ВЕСЕЛИНА САВОВА

17. ФОНДАЦИЯ АКТУАЛНИ МЛАДЕЖИ, ИЛИЯН ЕВТИМОВ

18. ФОНДАЦИЯ ПЪТ КЪМ ЧОВЕКА, ИВАН РАДИЧЕВ

19. ФОНДАЦИЯ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЛИЛИ ТОДОРОВА

20. ФОНОДАЦИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСЕКИ, РОСЕН ЙЕРОТЕЕВ

21. ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ СИ СТРУВА, ЛИГИЯ МЛАДЕНОВА

22. КАУЗА СЪБУДИ СЕ, ИВАН РАДИЧЕВ

23. РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, АДВ. ВЛАДИМИР ШЕЙТАНОВ

24. АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕТЪР ПОРУМБАЧАНОВ

25. СДРУЖЕНИЕ НОВ ЖИВОТ, ДИМИТРИНА ИВАНОВА

26. ФОНДАЦИЯ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ, АДВ. ДИМИТЪР СПИЛКОВ

27. ПРАВОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДА ЗА ВСЕКИ, АДВ. ВИКТОР КОСТОВ

28. ФОНДАЦИЯ МОСТ НА ПРЕСИЧАНЕ, ЖЕЛЯНА ХРИСТОВА

29. АСОЦИАЦИЯ СЕДИФ, БОРИС ТАНУШЕВ

30. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА РОДИТЕЛИТЕ – ПАЗАРДЖИК, ГРОЗДАНА ЯНТРОВА

31. ИНСТИТУТ ЗА ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО, АДВ. ЛЪЧЕЗАР ПОПОВ

32. ФОНДАЦИЯ ВЪЗСТАНОВИ ЖИВОТ, ДЖОШУА ИЛИЕВ

33. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТ, АДВ. ДИНЬО БОЗАДЖИЕВ

34. ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ВЯРА И БЪДЕЩЕ, ВЕНЕТА МЕРК

35. ИНСТИТУТ НА СВОБОДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ „ХИСТОРЕОН“, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

36. ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА БАЛКАНИТЕ, ИВАН ВЪЛКОВ

37. АГЕНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, ИВАНКА ГЬОБЕКЛИЕВА

38. ФОНДАЦИЯ ХИП БЪЛГАРИЯ, ПАВЕЛ ИВАНОВ

39. ФОНДАЦИЯ САРРА, БОЖИДАРА ЙОРДАНОВА

40. СДРУЖЕНИЕ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА, ДИМА КАРПОВ

41. ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

42. СДРУЖЕНИЕ ЕТИКА В МЕДИЦИНАТА, ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА 

43. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО

44. БЪЛГАРСКИ РОДИТЕЛСКИ ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ, ЛЮДМИЛА ДУКОВА

45. АСОЦИАЦИЯ ФОРУМ, МАРИЯ КАРАГЬОЗОВА  И ДР.

По повод изборите през октомври 2022 поканихме всички кандидати за народни представители да подкрепят декларацията „Гласувам за семейството“. Повече за кампанията и имената на подкрепилите я тогава народни представители може да видите на: https://civilactionbg.com/glasuvam-za-semeistvoto-2022/

Кампанията се осъществява от Асоциация Общество и Ценности и Национална aсоциация „Поход за Семейството“. 

С изпращането на посочената информация в подкрепа на инициативата „Гласувай за семейството“ Вие давате съгласието си Вашите имена и името на партията/коалицията, на която сте председател да бъдат оповестени в Интернет страниците на Граждани в действие, Асоциация Общество и Ценности и Национална асоциация „Поход за семейството“. Вие също така се съгласявате данните Ви да бъдат използвани за целите на кампанията. Предоставената информация за контакт ще бъде използвана съгласно GDPR политиката на Асоциация Общество и Ценности, администратор на Граждани в действие (www.civilactionbg.com) и няма да бъде публикувана и видима в сайта.

Абонирайте се за нашия Newsletter

Абонирайте се за нашия Newsletter

Получавайте последните новини.

Вие се абонирахте успешно.